Download as PDF

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CAZANDER BROS. & SIS. B.V.
GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK TE ROTTERDAM OP 6 OKTOBER 2017, NUMMER 57/2017
1. Algemene bepaling


1.1     In de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden - verder te noemen: "Algemene Voorwaarden" - van Cazander Bros. & Sis. B.V. - hierna te noemen: "Cazander Bros. & Sis." - wordt verstaan onder: 

- "opdrachtgever": iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van Cazander Bros. & Sis. afneemt of aan wie Cazander Bros. & Sis. aanbiedingen doet;
- "
producten": alle zaken die onderwerp zijn van een aanbieding of een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door Cazander Bros. & Sis., zoals aanneming van werk, levering van zaken, advisering, inspectie, revisie et cetera.

1.2     Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen gedaan door Cazander Bros. & Sis., alle opdrachten aan Cazander Bros. & Sis. en alle overeenkomsten gesloten met Cazander Bros. & Sis. inzake het verrichten van leveringen van producten of diensten door Cazander Bros. & Sis. Voor zover niet door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anderszins wordt bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen partijen van kracht. Iedere verwijzing door een opdrachtgever naar diens eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van de totstandkoming van een overeenkomst met Cazander Bros. & Sis. dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met schriftelijke voorwaarden, hoe ook genaamd, van een opdrachtgever, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Cazander Bros. & Sis., behalve indien en voorzover de toepasselijkheid van bedoelde schriftelijke voorwaarden van de opdrachtgever door Cazander Bros. & Sis. schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.  

1.3     De opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later aan hem door Cazander Bros. & Sis. gedane aanbiedingen, door hem aan Cazander Bros. & Sis. verstrekte opdrachten en door hem met Cazander Bros. & Sis. gesloten overeenkomsten. 

1.4     Cazander Bros. & Sis. komt het recht toe deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan de opdrachtgever worden toegezonden. Een wijziging treedt in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en bij gebreke daarvan op het moment dat de wijziging aan de opdrachtgever is medegedeeld of kenbaar geworden. 2. Aanbiedingen

2.1     Het enkele verstrekken van een aanbieding door Cazander Bros. & Sis. bindt Cazander Bros. & Sis. niet, tenzij door Cazander Bros. & Sis. schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.  

2.2     Iedere aanbieding is gebaseerd op en begroot onder de vooronderstelling dat de conform die aanbieding te sluiten overeenkomst door Cazander Bros. & Sis. kan worden volbracht onder normale omstandigheden tijdens gebruikelijke werkuren. 3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

3.1     Een overeenkomst komt alleen tot stand, indien en voorzover Cazander Bros. & Sis. een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door Cazander Bros. & Sis. met de uitvoering ervan wordt begonnen. 

3.2     De opdrachtgever is gehouden eventuele significante wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Cazander Bros. & Sis. ter kennis te brengen. De opdracht met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een nieuwe opdracht die slechts tot een overeenkomst met Cazander Bros. & Sis. leidt indien Cazander Bros. & Sis. die opdracht schriftelijk aanvaardt. Bij niet-aanvaarding van de nieuwe opdracht door Cazander Bros. & Sis. is zij gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te ontbinden en ontstaan wederzijdse ongedaanmakingsverbintenissen voor het eventueel reeds gepresteerde. Ingeval de reeds geleverde (deel)prestatie in redelijkheid niet ongedaan te maken is, ontstaat een plicht tot vergoeding van de waarde – af te leiden uit de betreffende factuurwaarde - der reeds geleverde prestatie. Cazander Bros. & Sis. is bevoegd de aan een wijziging in de uitvoering verbonden bijkomende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3     De opdrachtgever is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cazander Bros. & Sis., een reeds verstrekte opdracht tot levering van producten te herroepen. In het geval dat Cazander Bros. & Sis. toestemt in de herroeping van een verstrekte opdracht tot levering van producten blijft Cazander Bros. & Sis. gerechtigd tot de eventueel reeds gedane aanbetaling. 

3.4     Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, binden alle door Cazander Bros. & Sis. verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door Cazander Bros. & Sis. te leveren producten of te verrichten werkzaamheden Cazander Bros. & Sis. slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in de schriftelijke opdracht bevestiging van Cazander Bros. & Sis., dan wel deel uitmaken van de tussen de opdrachtgever en Cazander Bros. & Sis. apart gesloten schriftelijke overeenkomst.4. Verkoop en levering

4.1     Verkoop en levering van producten door Cazander Bros. & Sis. vindt plaats onder één der volgende voorwaarden, met de daaraan verbonden betekenis als hier weergegeven: 

- "manufacturer's condition": nieuw product, te leveren in de staat waarin het product door de fabrikant ervan aan Cazander Bros. & Sis. is afgeleverd; 
- "
as is, where is": een gebruikt product in de toestand waarin en op de plaats waar het product zich bevindt, waarbij alle tekortkomingen voor risico van opdrachtgever komen; 
- "
in working order": het gebruikt product is compleet en getest op correcte werking volgens de handleiding, mogelijk zijn bepaalde onderdelen aan vervanging toe; 
- "
reconditioned where necessary": het gebruikt product is compleet en getest op correcte werking volgens de handleiding, defecte of slecht werkende onderdelen zijn vervangen door (nieuwe of gebruikte) onderdelen.

4.2     Artikel 7:17 lid 2 laatste zin van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.3     Wanneer een gebruikt product wordt verkocht, is opdrachtgever zich ervan bewust dat Cazander Bros. & Sis. het product heeft gebruikt. 

4.4     Indien in de verkoopinformatie, het aanbod of de opdrachtbevestiging van Cazander Bros. & Sis. afmetingen van het product worden vermeld, dan zijn deze afmetingen slechts een benadering. 

4.5     Cazander Bros. & Sis. staat niet in voor de aanwezigheid van een CE-markering, en evenmin voor de conformiteit van het product met toepasselijke wetten en voorschriften, waaronder de wetten en voorschriften die uit de Machinerichtlijn voortvloeien.

4.6     Elke levering vindt plaats af magazijn van Cazander Bros. & Sis., tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.7     De opdrachtgever draagt het risico en de kosten terzake het vervoer van de betreffende producten van de overeengekomen plaats van levering tot de door de opdrachtgever bepaalde eindbestemming, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.5. Leveringstermijn

5.1     De leveringstermijn vangt eerst aan nadat Cazander Bros. & Sis. alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. heeft ontvangen.

5.2     De door Cazander Bros. & Sis. opgegeven of overeengekomen leveringstermijn is vrijblijvend en geldt slechts als benadering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Cazander Bros. & Sis. raakt door het enkele verstrijken van de leveringstermijn niet in verzuim.

5.3     Cazander Bros. & Sis. pleegt alle redelijkerwijs van haar te vergen inspanningen teneinde binnen de opgegeven of overeengekomen termijn te kunnen opleveren. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot weigering van het product, tot zijn niet-nakoming of opschorting van enige uit de met Cazander Bros. & Sis. aangegane overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting, of tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomst, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. 

5.4     Slechts de overschrijding van een schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen en nadrukkelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn door Cazander Bros. & Sis. geeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding. Bedoelde schadevergoeding bedraagt nooit meer dan de voor de vertraagde prestatie overeengekomen prijs. 

De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien de overeengekomen prestatie niet alsnog binnen een door de opdrachtgever na de bovenbedoelde overschrijding schriftelijk gestelde redelijke termijn wordt uitgevoerd. Wanneer wordt overgegaan tot ontbinding vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding.

5.5     Iedere leveringstermijn wordt verlengd met de periode dat uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden vóór of ná het moment waarop de verplichting uitgevoerd had moeten zijn. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats wanneer en voor zo lang de opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door Cazander Bros. & Sis. redelijkerwijs verwacht mocht worden, ongeacht of de opdrachtgever in verzuim is. 

5.6     Het in dit artikel gestelde is van overeenkomstige toepassing op de montagetijd.6. Prijsstelling

6.1     De door Cazander Bros. & Sis. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende valutakoersen, tarieven en andere prijsbepalende factoren. Indien in één van de prijsbepalende factoren een verandering optreedt ná het moment waarop de overeenkomst ingevolge het in art. 3 van deze Algemene Voorwaarden tot stand komt, heeft Cazander Bros. & Sis. het recht haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Onder deze veranderingen zijn mede te begrijpen de wijzigingen van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten en andere heffingen, de verhoging van de energieprijs, wijzigingen in de loonkosten en de omschakeling naar andere valuta waaronder de Euro.

6.2     De opgegeven prijzen zijn exclusief van (semi-)overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en opslagen zoals B.T.W., milieubijdragen, koper- of metaaltoeslagen en exclusief de kosten van verpakken en transporteren / verzenden, tenzij door Cazander Bros. & Sis. schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Emballage wordt niet teruggenomen. 

6.3     Ingeval Cazander Bros. & Sis. heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsklaar opleveren van het product op de in de overeenkomst genoemde plaats inclusief alle kosten, met uitzondering van die genoemd in de voorgaande leden van dit artikel en die genoemd in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4     Cazander Bros. & Sis maakt in haar overeenkomsten gebruik van de aanduidingen zoals die zijn vastgelegd in de ICC Incoterms 2010.7. Montage en installatie

7.1     De opdrachtgever is gehouden tot juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en voorwaarden welke noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen van het te monteren product en/of voor de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens voor zover bedoelde uitvoering door of vanwege Cazander Bros. & Sis. wordt verricht op basis van door Cazander Bros. & Sis. verstrekte gegevens of tekeningen.

7.2     Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel bepaalde zorgt de opdrachtgever voor zijn rekening en risico dat:
(a) het aanwezige personeel van Cazander Bros. & Sis. of andere door Cazander Bros. & Sis. ingeschakelden zijn werkzaamheden kan aanvangen en voortzetten gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren indien zulks tijdig aan de opdrachtgever is medegedeeld;
(b) bij montage en installatie buiten Nederland, de onder (a) genoemde personen op passende wijze gehuisvest worden;
(c) de toegangswegen tot de aangewezen plaats van montage geschikt zijn voor het benodigde transport en de aangewezen plaats van montage zelf geschikt is voor de montage;
(d) er adequaat af te sluiten opbergplaatsen voor materialen en gereedschappen zijn;
(e) de noodzakelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulpmaterialen, meetapparatuur en testapparatuur aanwezig zijn;
(f)  alle gebruikelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede alle van overheidswege voorgeschreven maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd;
(g) bij aanvang van en tijdens de montage de op voorhand door of vanwege Cazander Bros. & Sis. toegezonden producten op de plaats van montage aanwezig zijn;
(h) het product verzekerd is.

7.3     Enige geleden schade of gemaakte kosten, ingevolge de niet-naleving van het in dit artikel gestelde, is voor rekening van de opdrachtgever.8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht op zaken van de opdrachtgever

8.1     Tot meerdere zekerheid van betaling van het door opdrachtgever verschuldigde, gaat de eigendom van het door Cazander Bros. & Sis. geleverde pas over op de opdrachtgever na voldoening door deze van al hetgeen hij aan Cazander Bros. & Sis. in verband met de betreffende overeenkomst, en voor zover de wet dat toelaat ook in verband met andere overeenkomsten, verschuldigd is, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten. 

8.2     Zonder medeweten en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cazander Bros. & Sis. is de opdrachtgever vóór de betaling van het door hem aan Cazander Bros. & Sis. verschuldigde niet bevoegd de geleverde producten aan derden te vervreemden of te bezwaren. Bij overtreding hiervan is de verkoopprijs onmiddellijk en volledig opeisbaar.

8.3     De opdrachtgever is verplicht de inhoud van deze bepaling ter kennis te brengen van derden aan wie hij de door Cazander Bros. & Sis. geleverde producten in eigendom overdraagt of in stil pand geeft.

8.4     Cazander Bros. & Sis. is gerechtigd om alle zaken die haar, uit welken hoofde dan ook, door de opdrachtgever ter beschikking zijn of worden gesteld, onder zich te houden tot het moment waarop al hetgeen de opdrachtgever aan Cazander Bros. & Sis. verschuldigd is, voldaan is. Dit retentierecht komt Cazander Bros. & Sis. ook toe ingeval de opdrachtgever in surséance van betaling of staat van faillissement komt te verkeren. Het retentierecht vervalt indien de opdrachtgever genoegzame zekerheid voor het door hem verschuldigde stelt. 

8.5     Ten aanzien van de bewaring en het gebruik van zaken die Cazander Bros. & Sis. door haar opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, wendt Cazander Bros. & Sis. dezelfde zorg aan als voor haar eigen zaken. Niettemin berust het risico van deze zaken te allen tijde bij de opdrachtgever. 9. Intellectuele en industriële eigendom

9.1     Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Cazander Bros. & Sis. ontworpen dan wel tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen et cetera, berust en blijft berusten bij Cazander Bros. & Sis., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

9.2     De opdrachtgever garandeert dat de uitvoering door Cazander Bros. & Sis. van enige door hem aan Cazander Bros. & Sis. verstrekte opdracht niet in strijd komt met aan derden toebehorende rechten van intellectuele of industriële eigendom. 10. Facturering en betaling

10.1     Cazander Bros. & Sis. is gerechtigd iedere deellevering, waaronder mede de leveringen van onderdelen van een samengestelde opdracht te begrijpen is, afzonderlijk te factureren. Bij opdrachten die een lange bewerkingstermijn vergen, is Cazander Bros. & Sis. bevoegd in termijnen te factureren, na voorafgaand overleg met de opdrachtgever terzake de termijnen en de bedragen. 

10.2     Alle betalingen geschieden in de door Cazander Bros. & Sis. aangegeven valuta. De betalingen zijn brengschulden, hetgeen betekent dat betalingen dienen te geschieden ten kantore van Cazander Bros. & Sis. dan wel op een door Cazander Bros. & Sis. aan te wijzen rekening. 

10.3     Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. 

10.4     Cazander Bros. & Sis. is te allen tijde gerechtigd tot het verlangen van voorschotbetalingen en/of genoegzame (voorafgaande) zekerheid terzake de haar toekomende betaling(en) en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangde zekerheidsstelling. 

10.5     De opdrachtgever die enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het in de voorgaande leden gestelde voldoet, raakt zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van dit verzuim is de opdrachtgever aan Cazander Bros. & Sis. een vertragingsrente verschuldigd groot 1 procent van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Het voorgaande geldt onverminderd enig ander ingevolde de niet-betaling door de opdrachtgever aan Cazander Bros. & Sis. toekomend recht, waaronder het recht om alle op de invordering van het verschuldigde vallende (buiten-)gerechterlijke kosten te verhalen op de opdrachtgever.

Ingeval van verzuim komen de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15 procent van het openstaande bedrag belopen, voor rekening van de opdrachtgever. 

10.6     De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek van respectievelijk verrekening met enige vordering die hij op Cazander Bros. & Sis. meent te hebben. Indien de opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Cazander Bros. & Sis. te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. 

10.7     Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de verrichte betaling ziet op een latere factuur. 11. Force majeure

11.1     Onder "overmacht" wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Cazander Bros. & Sis. onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Cazander Bros. & Sis. kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, defecten of storingen aan (embedded) software en het (gedeeltelijk) niet nakomen, op welke grond dan ook, door toeleveranciers of producenten.

11.2     De nakoming door Cazander Bros. & Sis. niettegenstaande een overmachtssituatie doet geen afbreuk aan Cazander Bros. & Sis.' recht in andere gevallen van haar opschortings- of beëindigingsbevoegdheid gebruik te maken.  12. Ontbinding

12.1     Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Cazander Bros. & Sis. gerechtigd tot opschorting van haar prestatie(s) of buitengerechtelijke al dan niet gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovendien tot terugname van haar eigendommen ingeval van opdrachtgever's tekortkomen, onder curatelestelling, onderbewindstelling van enig vermogensbestanddeel, in surséance van betaling geraken, faillissement, beëindiging van zaken of overlijden en, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, tevens ingeval van ontbinding van deze rechtspersoon of substantiële wijziging in de zeggenschapsverhoudingen binnen deze rechtspersoon.

12.2     Door het voorvallen van een in het vorige lid genoemde gebeurtenis worden alle vorderingen van Cazander Bros. & Sis. op de opdrachtgever onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar. 

12.3     Indien nakoming door Cazander Bros. & Sis van één of meer van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in verband met overmacht naar redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, heeft zij het recht die overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven (gedeeltelijk) te ontbinden of de uitvoering ervan (gedeeltelijk) op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

12.4     De opdrachtgever is slechts gerechtigd tot ontbinding in de gevallen genoemd in art. 5 van deze Algemene Voorwaarden en dan nog slechts ná betaling aan Cazander Bros. & Sis. van alle door hem aan Cazander Bros. & Sis. al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen. 13. Beperkte aansprakelijkheid en garanties

13.1     Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende garantietermijn is opgenomen, geldt voor producten geleverd onder de voorwaarde "manufacturer's condition" een garantietermijn van één jaar. 

13.2     Iedere aansprakelijkheid van Cazander Bros. & Sis. voor de verkoop en levering van gebruikte producten eindigt bij de levering van het product, uitgezonderd de aansprakelijkheid ingevolge een schriftelijk uitdrukkelijk gegeven garantie en die ingevolge dwingend recht. 

13.3     Opdrachtgever is verplicht om na te gaan, binnen 30 dagen na de dag van levering, of het geleverde product overeenkomt met de toepasselijke voorwaarden zoals omschreven in artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden. Reclamaties met betrekking tot nonconformiteit van producten dienen binnen 31 dagen na levering van het product schriftelijk bij Cazander Bros. & Sis. te zijn ingediend, op straffe van verval van het reclamerecht. Bij gegrondbevinding van de reclamatie door Cazander Bros. & Sis. zal Cazander Bros. & Sis. zich alle in redelijkheid van haar te vergen inspanningen getroosten om alsnog deugdelijk haar verplichtingen na te komen. 

13.4     Indien Cazander Bros. & Sis. een uitdrukkelijk schriftelijke garantie heeft afgegeven, is opdrachtgever verplicht over zichtbare gebreke binnen 10 dagen vanaf de dag van levering te klagen, op straffe van verval van het recht van reclame. Indien Cazander Bros. & Sis. de reclame gegrond acht, zal zij zich van alle in redelijkheid van haar te vergen inspanningen getroosten om alsnog deugdelijk haar verplichtingen na te komen. Cazander Bros. & Sis. staat slechts in voor andere gebreken dan die zoals genoemd in de voorgaande zin wanneer de opdrachtgever aantoont dat het gebrek zijn oorzaak vindt in hetzij een gebrekkige constructie, hetzij een gebrekkige afwerking, hetzij het gebruik van materiaal van onvoldoende kwaliteit. Bij gegrondbevindingen van een reclamatie die is ingediend binnen een redelijke termijn nadat het gestelde gebrek ontdekt had kunnen zijn, zal Cazander Bros. & Sis. zich alle in redelijkheid van haar te vergen inspanningen getroosten om alsnog deugdelijk haar verplichtingen na te komen. 

13.5     Iedere indicatie van capaciteiten, doorvoer of andere prestatiegegevens is op informatie gebaseerd die aan ons werd verstrekt, en gedaan te goeder trouw. Cazander Bros. & Sis. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan. 

13.6     Bij levering door Cazander Bros. & Sis. van producten die (gedeeltelijk) zijn vervaardigd door derden, gaat een door Cazander Bros. & Sis. gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie in geen geval verder dan hetgeen waarvoor Cazander Bros. & Sis.' betreffende toeleveranciers of producenten met garanties instaan.

13.7     De opdrachtgever komt geen beroep toe op enige door Cazander Bros. & Sis. gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie, indien het geleverde overeenkomstige de instructies van de opdrachtgever is bewerkt, indien de opdrachtgever de geleverde producten heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze waren bestemd dan wel de opdrachtgever de producten anderszins onzorgvuldig heeft behandeld of aangewend. Evenmin bestaat ooit enige garantie terzake normale slijtage. Bij eerder door derden gebruikte producten wordt de normale slijtage ter zake het voorgaande gebruik daaronder mede begrepen. 

13.8     Op een door Cazander Bros. & Sis. gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan indien de opdrachtgever niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige van de op hem op grond van een overeenkomst met Cazander Bros. & Sis. rustende verplichtingen. 14. Vrijwaring

14.1     Uitgesloten wordt iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever wegens directe of indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs die ontstaan door eigen schuld of schuld van personeel van Cazander Bros. & Sis. (met uitzondering van opzet of grove schuld van bestuurders van Cazander Bros. & Sis.) alsmede iedere vordering van de opdrachtgever tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Cazander Bros. & Sis. tegen alle aanspraken van derden wegens handelingen of verzuimen van Cazander Bros. & Sis. of haar personeel terzake de uitvoering van de verplichtingen uit overeenkomst of ondeugdelijke levering. 

14.2     Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van eventuele derden – zoals toeleveranciers en/of producenten - die door Cazander Bros. & Sis. bij de nakoming van de verplichtingen uit een overeenkomst worden ingeschakeld. 

14.3     Voorzover een niet-nakoming van de opdrachtgever van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat Cazander Bros. & Sis. jegens derde aansprakelijk wordt, vrijwaart de opdrachtgever Cazander Bros. & Sis. hierbij tegen alle gevolgen van die aansprakelijkheid. 

14.4     De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder bedrijfsschade, kosten en rente, die Cazander Bros. & Sis. of derden via Cazander Bros. & Sis. tengevolge van een tekortkoming of onrechtmatige daad van de opdrachtgever mochten lijden.15. Rechts- en forumkeuze

15.1     Op alle aanbiedingen van Cazander Bros. & Sis. aan en overeenkomsten door Cazander Bros. & Sis. gesloten met een opdrachtgever is Nederlands recht, nadrukkelijk met inbegrip van afdeling 6.5.3 BW, van toepassing.


15.2     Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het zogenaamde Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

15.3     Eventuele geschillen voortspruitend uit een overeenkomst gesloten met Cazander Bros. & Sis. zullen bij uitsluiting door de Rechtbank te Rotterdam worden berecht, onverminderd de bevoegdheid van (één der beide) partijen om het geschil ter verkrijging van een voorlopige voorziening voor te leggen aan de Voorzieningenrechter van de bevoegde Nederlandse Rechtbank.16. Authentieke versie 

16.1     Als authentieke versie van deze tevens in de Engelse taal gestelde Algemene Voorwaarden wordt de Nederlandstalige versie beschouwd.